Regler om god advokatsed

Samtlig personal som arbetar hos Colás Abogados är skyldiga att följa advokatsamfundets yrkesetiska normer.I ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten fyller advokaten en särskild funktion. En advokats förpliktelser börjar inte och slutar inte med att samvetsgrant utföra åt honom eller henne anförtrodda uppdrag inom ramen för vad lag bjuder. En advokat måste tjäna såväl rättvisans intresse som dem vars rättigheter och friheter denne anförtros att hävda och försvara, och det är advokatens skyldighet att inte enbart föra sin klients talan, utan även att vara dennes rådgivare. Respekt för advokatens yrkesfunktion är en oumbärlig förutsättning för rättsstaten och ett demokratiskt samhälle.